Dinsdag to Zondag* : 09:00 tot 12:00 - 15:00 tot 18:00
550 route d'Eecke 59114 Terdeghem - France
+33 (0)3 28 48 16 10

Privacy

1. Presentatie

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de site http://www.steenmeulen.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van en het toezicht op de site:

Eigenaar : Joseph Markey – Le Steenmeulen – Association loi 1901– 550 Route d’Eecke 59114 TERDEGHEM – France – Tel : 0328 48 16 10

Makers : Estelle Phalempin – Tel : 06 49 70 56 03 – Mail

Webhost : OVH – SAS – RCS Roubaix – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix – France – Tel : 09 72 10 10 07

 

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website http://www.steenmeulen.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van deze site wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Le Steenmeulen kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal Le Steenmeulen alles in het werk stellen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website http://www.steenmeulen.com wordt regelmatig bijgewerkt door de leden van de vereniging. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin verplicht voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 

3. Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website http://www.steenmeulen.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Le Steenmeulen spant zich in om de informatie op de site http://www.steenmeulen.com zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website http://www.steenmeulen.com wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website http://www.steenmeulen.com niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

 

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt.

 

5. Intellectuele eigendom en namaak

Le Steenmeulen is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle op de site toegankelijke elementen, met name de teksten, beelden, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Le Steenmeulen.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

 

6. Beperking van de aansprakelijkheid

Le Steenmeulen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site http://www.steenmeulen.com, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals vermeld in punt 4, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Le Steenmeulen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site http://www.steenmeulen.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Le Steenmeulen behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud te verwijderen die op deze site is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Le Steenmeulen zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

 

7. Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de http://www.steenmeulen.com website kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de http://www.Steenmeulen.com website, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet protocol (IP) adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Le Steenmeulen alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site http://www.steenmeulen.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site http://www.steenmeulen.com meegedeeld of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt elke gebruiker over een recht van toegang, rechtzetting en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door zijn verzoek schriftelijk en ondertekend in te dienen, vergezeld van een kopie van de identiteitstitel met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site http://www.steenmeulen.com wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van Le Steenmeulen en haar rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site http://www.steenmeulen.com.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat hij geen persoonlijke informatie verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

8. Hyperlinks en cookies

De site http://www.steenmeulen.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Le Steenmeulen. Le Steenmeulen heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het surfen op de site http://www.steenmeulen.com kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tabblad gereedschap (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

Onder Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte “Privacy" op “Inhoudsinstellingen". In de rubriek “Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. In de “Privacy" sectie, klik op voorkeuren. In het tabblad “Privacy" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website http://www.steenmeulen.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bij uitsluiting bevoegd.

 

10. De voornaamste betrokken wetten

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

 

11. Lexicon

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt, gebruik makend van de hierboven vermelde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm ook, al dan niet rechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Credits: De juridische aankondigingen zijn gegenereerd en aangeboden door Subdelirium, een communicatiebureau in Angoulême.

 
 

Logo

Over ons

Jeff en Vera nemen jullie mee op een gepassioneerde tocht door hun erfgoed uit het verleden; een molen gebouwd met bakstenen die draait en nog steeds meel produceert. Een museum over het Vlaamse plattelandsleven in het begin van de 20e eeuw. Het is meer dan een eenvoudige rondleiding, het is een moment van herinneringen dat de eigenaars u bieden.

Tarieven

Contact opnemen